Back To Top

Privacy Policy

Bedankt voor uw bezoek en voor het lezen van onze privacyverklaring.

Bvba BK Interior verwerkt persoonsgegeven overeenkomstig deze Privacyverklaring.
Deze Privacyverklaring is van toepassing voor de website en webshop bk-interior.be en winkel.bk-interior.be.
Allen worden beheerd door de bvba S.V.G.- BK Interior. waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te B-8830 Hooglede, Kortemarkstraat 40, BTW BE 0839.790.564  (hierna “BK Interior”, "de website" of “wij”).

Wij vinden de bescherming van uw privacy belangrijk. BK Interior streeft er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Aan de hand van deze Privacyverklaring stelt BK Interior zich in regel met de Belgische Privacywet en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


Door de website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u (en alle personen die u vertegenwoordigt) automatisch en zonder enige restrictie of voorwaarde akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of indien u niet gemachtigd bent om deze voorwaarden te aanvaarden of te erkennen, vragen wij u om contact op te nemen met BK Interior en het gebruik van de website intussen te staken.

Deze privacyverklaring legt uit welke informatie BK Interior verzamelt en verwerkt bij een bezoek op de website of bij gebruik van onze klantenkaart bij een bezoek aan één van onze winkels. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

Op welke manier wordt informatie verzameld?

Bij een bezoek aan de winkel kan u een klantenfiche laten aanmaken. Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer deze uitdrukkelijk en vrijwillig door u worden verstrekt.

De website www.bk-interior.be kan bezocht worden zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt.
Persoonsgegevens worden via onze website enkel verzameld wanneer u een klantenaccount aanmaakt, wanneer u een contactformulier invult, wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden dus enkel verzameld wanneer deze uitdrukkelijk en vrijwillig door u worden verstrekt.

 

Welke informatie wordt verzameld?

De informatie die wordt verzameld, kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam, de voornaam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van gebruikers.

In principe vraagt BK Interior aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig zal BK Interior de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

Net als vele andere websites, verzamelt de website automatisch bepaalde technische informatie over haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP-) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de website heeft bezocht, het internet adres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze website, het besturingssysteem door u gebruikt, de bezochte afdelingen en pagina’s op de website, de informatie die werd bekeken alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor de behoeften van de website, voor doeleinden van systeembeheer en om de website te verbeteren.

 

Met welk doel wordt informatie verzameld?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en rechtmatige doeleinden.
Zo verwerken wij persoonsgegevens om bestellingen te verwerken, voor marketingdoeleinden, voor het beheer van klantenrelaties en voor statistische doeleinden.

  • Beheer van bestellingen; levering en facturatie: wij verwerken persoonsgegevens teneinde de door u gevraagde  dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door u werd gevraagd. Behalve uw naam, adres en e-mailadres kunnen wij ook uw telefoonnummer gebruiken om u te informeren aangaande uw bestelling.

 

  • Marketingdoeleinden: wij kunnen uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties en promoties, maar enkel en alleen indien u hiertoe uw expliciete voorafgaande toestemming heeft gegeven.

 

  • Statistische doeleinden: wij verwerken persoonsgegevens voor het verbeteren van onze website. Zo nemen wij persoonsgegevens op in anonieme statistieken, waarbij de identiteit van specifieke personen niet kan worden achterhaald. Wij beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang, zijnde het voortdurend kunnen verbeteren van onze dienstverlening.

 

Kortom BK Interior gebruikt uw persoonsgegevens enkel om, naar gelang het geval, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te versturen of uw bestelling uit te voeren. De door u meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt om uw (aan)vraag te beantwoorden en worden opgenomen in het adressenbestand van BK Interior, om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en het aankondigen van nieuwe producten, speciale aanbiedingen of nieuwsberichten.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Als u BK Interior uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat om uw verzoek per e-mail te richten aan info@bk-interior.be of  ons een brief te sturen (Kortemarkstraat 40, B-8830 Hooglede).

Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord verkocht of verhuurd worden aan derden.

 

Wordt informatie openbaar gemaakt aan derden?

BK Interior beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (bijvoorbeeld om producten te leveren of om krediet- en bepaalde veiligheidscontroles uit te voeren).

Daarnaast heeft BK Interior het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De gegevens kunnen door BK Interior eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u eventueel op publieke plaatsen worden gepost, zoals maar niet beperkt tot commentaren op het discussieforum of klantenbeoordelingen, door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

 

Hoe wordt de veiligheid van informatie gehandhaafd?

BK Interior handhaaft strikte beleids- en beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat de bezoekersinformatie in haar computersystemen en -bestanden wordt beschermd. Haar werknemers hebben alleen toegang tot de bezoekersinformatie die zij nodig zouden hebben om hun werk uit te voeren en om aan u een dienst te leveren. Alle werknemers zijn verplicht om de privacy van de bezoekers te respecteren.

BK Interior doet al het mogelijke om haar servers, applicaties en databases veilig en vrij te houden van ongeoorloofde toegang en gebruik, door gebruik te maken van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de bescherming van deze informatie te behouden. Evenwel kan niemand 100% veiligheid garanderen. In geval van een bijzondere bezorgdheid betreffende de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, is het aan de bezoeker om te beslissen die informatie niet te verzenden via het internet.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende 10 jaar, de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en om ons kosteloos te vragen over welke types van persoonsgegevens BK Interior betreffende u beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten wijzigen. U kunt dit recht uitoefenen door BK Interior te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert.

U kan uw gegevens laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens e bekomen en de persoonsgegevens te laten  doorsturen naar een andere vennootschap.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen ; en/of
- een e-mail e verzenden naar het volgende e-mailadres: info@bk-interior.be.

Daarnaast beschikt u ook over het recht om u, op uw verzoek en kosteloos, tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing.

 

Klacht

U als klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35,1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Hoe kunt u ons contacteren?

BK Interior is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. In geval van vragen kunt u ons contacteren:

BK Interior
Kortemarkstraat 40, B-8830 Hooglede

info@bk-interior.be
051 80 93 24

 

+ open/close